dedecms清空所有文章且以后新建文章id从1开始

首先登录织梦后台,找到”系统”→”系统设置”→”SQL命令行工具”分别运行:

清除表中的数据,删除所有文章:

truncate table dede_arctiny;

truncate table dede_archives;

truncate table dede_addonarticle;

truncate table dede_addoninfos;

新发布文章ID从1开始:

ALTER TABLE dede_arctype AUTO_INCREMENT =1;

ALTER TABLE dede_addoninfos AUTO_INCREMENT =1;

然后再发布文章id都是从1开始了。

通过 DEDECMS清空所有文章且以后新建文章ID从1开始_百度经验.